Förskolans styrdokument heter Lpfö 98 reviderad 2016. Förskolan går även under skollagen och det finns vissa punkter i den som behandlar Förskolans verksamhet. Sverige har även skrivit under FN:s barnkonvention. Nedan finns länkar till dessa.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
http://unicef.se/barnkonventionen


Regulatory documents

The preschool’s policy documents are called Lpfö 98, revised 2016. The preschool being under the jurisdiction of Education Act and there are certain points in the dealing preschool. Sweden has also signed the UN Convention.