Om Montessori

Förskolan Läroriket kommer att genomföra förskolans läroplan med hjälp av Montessoripedagogiken

Maria Montessori
Maria Montessori

Vad är Montessori-pedagogik?
Maria Montessori förespråkade mindre tvång, konkurrens och likriktning, mera arbetsglädje, individuell hänsyn och hjälp till självkännedom.

Montessoripedagogiken idag
I Sverige finns många förskolor och skolor som genomsyras av Montessoripedagogikens principer:
– barnet i centrum
– en förberedd miljö
– frihet och ansvar, respekt för allt levande
– individualisering
– helhetssyn på barnet
Redan i förskolan får barnen lära sig räkna, skriva och läsa. Om de vill, när de vill, i leken, men aldrig med tvång! Arbetsglädje ger självkänsla
Maria Montessori upptäckte att barn mår bra av och utvecklas mer positivt om de får intellektuell och motorisk stimulans. Hon visste att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Hon fann också att barnens intresseförändringar följer ett givet mönster och hennes pedagogik bygger på att ta vara på dessa intresseperioder som hon kallade känsliga, eller sensibla.
Att uppmuntra barnets egna initiativ är en grundläggande byggkloss hos Montessori.

”Hjälp mig göra det själv” grundar sig på idén att ingen kan lära någon annan något. I Montessoriverksamheterna ges barnen tillfälle att själva upptäcka hur saker och ting ligger till. De får kanalisera sin energi på uppgifter som de själva väljer och tycker är meningsfulla. Då upplever de vad arbetsglädje vill säga. När barn alldeles själva upptäcker sammanhang och skaffar sig kunskaper, får de förtroende för sin egen förmåga. De blir harmoniska och självständiga. De lär sig ta initiativ, känna ansvar och visa hänsyn.

Montessoripedagogens roll
Montessoripedagogens roll är att noggrant observera hur varje barn utvecklas, följa barnet, erbjuda rätt material i rätt tid, ställa upp som handledare och ansvara för den förberedda miljön. Pedagogen ska också sprida värme, inspiration och ha en stor kärlek till barnen. En tilltro till barnets egen drivkraft och kompetens finns, men på vi ska också se till att alla barn känner sig delaktiga och att alla får utrymme att utveckla sin egen personlighet. Då måste vi också sätta gränser för hur man får uppföra sig på förskolan och mot varandra.

Miljön är anpassad efter barnens storlek och behov och vi strävar efter att varje barn utvecklar självständighet, tillit till sig själv och till sina kamrater, och empati.

Barnets behov av ordning är viktig i miljön, de ska lätt hitta vad de vill leka med. Därför är rummen indelade i följande områden.

Praktiska livet övningar. Vardagliga sysslor som vuxna utför såsom tvätta stryka putsa, hälla, baka etc., som vi gör på riktigt. Små barn har ett stort behov av att imitera oss vuxna för att bli delaktiga i sin miljö. Genom övning utvecklar barnet sin koncentration sin koordination och sin självständighet.

Sinnestränande material Det sinnestränande materialet förfinar barnens alla sinnen, uppfyller t.ex. deras behov av att undersöka med händerna, handen är barnets viktigaste verktyg och hjälper barnet att klassificera sin omgivning

Språk: Språk har fyra beståndsdelar: Att lyssna, att tala, att läsa, att skriva. Vi stimulerar barnens språk med rim och ramsor, sånger, sagor och samtal. Allt materiel stimulerar språkutvecklingen och ger barnen begrepp och nycklar. På ett mycket konkret sätt får barnen uppleva hur orden och språket byggs upp med vårt språkmaterial.

Matematik: Barnen får genom sensoriskt konkret arbetssätt uppleva matematikens grunder. Barnet bygger på den kunskap han redan har och gör systematiska framsteg från det konkreta till det abstrakta.

Kulturella ämnen: Maria Montessori betonade vikten av att ge barnen en helhetssyn på världen, hon underströk att allting i naturen hänger samman och ansåg att människans roll var att beskydda den naturliga världen som vi alla lever i. Vi vill att barnen utvecklar respekt för allt levande och förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp

Ämnesområden är:
Naturkunskap
, för att skapa ett intresse för och medvetenhet om naturen.
Geografi, för att se hur världen ser ut och mångfalden av kulturer.
Historia, för att ge barnen begrepp och förståelse livets skapelse och för tid.
Konst, för att stimulera eget skapande, estetiska sinnet och få rika upplevelser.
Musik, för att den ger glädje och utvecklar barnets musikaliska förmåga.
Rörelse: Barnens rörelse och rörelseutveckling är en stor del av arbetet i Montessorirummet. Grovmotoriken tränas när barnen rör sig mellan materialen, tar fram och ställer tillbaka på hyllorna. Finmotoriken tränas av pillerjobb med små ärtor och pärlor… Utomhus springer och hoppar barnen spontant. Och utevistelse har vi på schemat varje dag.

Mer information ges när ni tar kontakt med förskolan och finns bland annat på Montessoriförbundets hemsida om ni söker på Internet.